รายละเอียดข่าว

ประกาศแก้ไขเวลา สถานที่ ในการประเมิน (สัมภาษณ์)
Created by ipaadmin on 16/9/2563 14:06:21


เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ ในการประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments