รายละเอียดข่าว

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย : เขตทั่วไป (รอบใหม่)
Created by ipaadmin on 3/2/2564 21:30:46


- กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เขตทั่วไป)

- เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 (ที่นั่งสอบ)

- แผนผังสถานที่สอบ
 

** หมายเหตุ - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในการสอบจากประกาศเดิม จึงขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตรวจสอบและดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ** 

print
rating
  Comments