รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค เพิ่มเติม (เขตทั่วไป - กลุ่มวิชา 202 : ช่างกลโรงงานฯ)
Created by ipaadmin on 29/3/2564 12:52:14


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ค เพิ่มเติม (เขตทั่วไป กลุ่มวิชา 202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 30 ราย)

แบบฟอร์ม แบบรายงานประวัติและผลงาน 

   - WORD

หมายเหตุ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานประมวลผล ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการประมวลผลของกลุ่มวิชาอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว ไม่พบความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลของกลุ่มวิชาอื่น ๆ 

print
rating
  Comments