ที่อยู่
ที่อยู่ : กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ
 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต 
 กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 0-2281-5555 ต่อ 1609 -1612 
โทรสาร : 02-281-5555 ต่อ 1610

เว็บไซต์ : http://ipa.vec.go.th