การช่วยปฏิบัติราชการ

สอศ. จะพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการระหว่างสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้ครั้งละ 1 ปี ดังนี้ 

          1. ติดตามคู่สมรส

          2. รักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง

          3. ถูกปองร้ายหรือถูกคุกคามต่อชีวิต

          4. ช่วยราชการโครงการในพระราชดำริ

          5. เสริมอัตรากำลังให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ

          1. ผู้ประสงค์ขอช่วยราชการ จะต้องยื่นคำร้องขอช่วยราชการตามแบบที่ สอศ. กำหนด

          2. สถานศึกษาต้นสังกัด ต้องยินยอมให้ช่วยปฏิบัติราชการ โดยไม่ขาดแคลนอัตรากำลังครูในภาพรวม

          3. สถานศึกษาปลายทางที่จะรับครูช่วยปฏิบัติราชการ ต้องขาดแคลนอัตรากำลังครูมากกว่าสถานศึกษาต้นสังกัด

          4. การอนุญาตให้ช่วยปฏิบัติราชการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยเริ่มจากวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป

การดำเนินการของสถานศึกษา

   กรณีขอช่วยราชการครั้งแรก

          1. ให้ยื่นคำร้องขอช่วยปฏบัติราชการตามแบบที่ สอศ. กำหนด

          2. รายงาน จำนวนครู นักเรียน และนำเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยให้ความเห็น

          3. อาจประสานกับสถานศึกษาที่จะไปช่วยราชการ ว่าขัดข้องหรือไม่, และรายงานข้อมูล จำนวนครู นักเรียน แล้วจัดส่งข้อมูลไปยัง สอศ. ต่อไป

          4. แจ้งการไป/มารายงานตัว เมื่อ สอศ. มีคำสั่งโดยเร็ว