การลาออกจากราชการ

ให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

      แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอลาออก : ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันที่ขอลาออก ไม่น้อยกว่า 30 วัน

      ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

กรณี ลาออก เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ทางการเมือง 

      ให้ยื่นหนังสือขอลาออกอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และคำสั่งอนุญาติให้ลาออกได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก

      แจ้งเรื่องการขอลาออก ผ่านความเห็นผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และจัดส่งเรื่องไปยัง สอศ. โดยเร็ว