การสรรหา การบรรจุ

- ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2)

(ก.ค.ศ. อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 21 ลงวันที่่ 29 พฤศจิกายน 2548)

แนวปฏิบัติ

สอศ.  :  ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน จะส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ

สถานศึกษา  :  ดำเนินการ

                    1. รับรายงานตัวในวันเวลาที่หนังสือส่งตัวกำหนด

                    2. จัดทำหนังสือแจ้งการมารายงานตัว จำนวน ชื่อ นามสกุล วันที่มารายงานตัว (เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำคำสั่งบรรจุและส่งกลับมาให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินเดือน)

ปัญหาการดำเนินการ

                 สถานศึกษาไม่ได้แจ้งหรือลืมแจ้งการรายงานตัว การบรรจุใหม่ทำให้การออกคำสั่งบรรจุล่าช้าเพื่อต้องคอยข้อมูลที่ให้แจ้งเข้ามา ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการส่งตัวข้าราชการครูไปบรรจุใหม่ขอให้สถานศึกษาแจ้งการรายงานตัวให้ทราบด้วย