การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง

สถานศึกษาดำเเนินการใน 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในสถานศึกษา

          1) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามลำดับไว้เป็นการล่วงหน้า

          2) แต่งตั้งผู้รักษาการเป็นกรณีเฉพาะกรณี

     ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

          1) ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งลงนามโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย

          2) ส่งสำเนาคำสั่งแจ้งไปยัง สอศ. เพื่อทราบและหมายเหตุใน ก.พ.7 ต่อไป

กรณีที่ 2 ผู้อำนวยการวิทยาลัย ย้าย ลาออก เสียชีวิต

          สอศ. ไม่ได้มอบอำนาจ ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

     ให้สถานศึกษาดำเนินการ

          1) คัดเลือกผู้ที่จะเสนอให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง

          2) ส่งเรื่องไปยัง สอศ. เพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นการชั่วคราว


**********************************************************************************************************************************