การโอนข้าราชการ (ย้ายระหว่างส่วนราชการ)

การโอนข้าราชการ (ย้ายระหว่างส่วนราชการ)

- การรับโอน
- การให้โอน
การรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนที่สถานศึกษา หรือ ยื่นที่ สอศ.
1. กรณียืนที่สถานศึกษา
       1. ตรวจสอบเอกสารที่แนบกับคำร้องขอโอนว่า มีครบหรือไม่ ดังนี้
            - สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) รับรองโดยเจ้าหน้าที่บุคลากรหน่วยงานต้นสังกัด
            - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชา
            - หนังสือรับรองการโอนโดยข้าราชการสังกัด สอศ.
            - หากเป็นข้าราชการประเภทอื่น เช่น กทม. อบต. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย
        2. ตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีอัตราว่างใช้รับโอนหรือไม่และจัดส่งข้อมูลไปยัง สอศ. ทางไปรษณีย์

         หาก สอศ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับโอนได้ ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติการรับโอนข้าราชการ ตามประกาศ
กรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 244 สรุปได้ดังนี้

         เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการพิจารณารับโอนข้าราชการ ซึ่งกรมอาชีวศึกษาเดิมได้แต่งตั้งไว้แล้ว  ประกอบด้วย
             1. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด                                 ประธานกรรมการ
             2. ผู้อำนวยการวิทยาลัย                                                                กรรมการ
             3. หัวหน้าคณะวิชาที่จะรับโอนข้าราชการ                                     กรรมการและเลขานุการ
พิจารณากลั่นกรองด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เช่น ทำการสัมภาษณ์ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติราชกาาร ประเมินความรู้ ความสามารถ ตรวจสอบความประพฤติที่สามารถนำสืบได้ เป็นต้น

ส่งผล : ถึง สอศ. เป็นเรื่องลับ เพื่อให้ สอศ. จะได้ทาบทามขอรับโอนไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขอโอนหรือปฏิเสธการรับโอนให้ผู้ขอโอนทราบแล้วแต่กรณี ต่อไป

2. ยื่นคำร้องขอโอนที่ สอศ.

   1. สอศ. จะตรวจสอบอัตราว่างและสอบถามความเห็นของสถานศึกษา
   2. ให้สถานศึกษาที่จะรับโอน เรียกตัวผู้ขอโอนเพื่อทำการสัมภาษณ์ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติราชการ
   3. ส่งผลการสัมภาษณ์ถึง สอศ. เป็นเรื่องลับ เพื่อ สอศ. จะได้ทาบทามขอรับโอนไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขอโอน หรือปฏิเสธการรับโอนทราบแล้วแต่กรณี ด่อไป

กาารให้โอน
       ข้าราชการที่ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในหน่วยงานหรือสังกัดอื่น ต้องไปยื่นความประสงค์ขอโอนไปยังหน่วยงานนั้น ๆ สอศ. จะไม่ดำเนินการจัดส่งคำร้องขอโอนไปให้
       สำหรับผู้ขอโอนที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาให้ครบถ้วนก่อน หรือจะต้องหาเงินมาชำระก่อนจึงจะให้โอนไปได้

การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปทำการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกในหน่วยงานแห่งอื่น

การดำเนินการของสถานศึกษา

   จัดทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
   1. ชื่อ นามสกุล ผู้ขออนุญาต
   2. ตำแหน่ง สังกัด
   3. ขออนุญาตไปสอบคัดเลือก/แข่งขัน ในตำแหน่งใด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงานใด

สอศ. อนุญาตแล้ว ให้สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ โดยเร็ว

**********************************************************************************************************************************