งานอัตรากำลัง

  - การกำหนดกรอบ การวางแผนและการบริหารอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  - การกำหนดตำแหน่ง การเกลี่ย หรือตัดโอนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงสายงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบอัตรากำลังที่กำหนดมาตรฐานการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ

  - กำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

  - มาตรฐานตำแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการกำหนดและรับรองคุณวุฒิ